REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CATERINGU CHEF BOX

§ 1
DEFINICJE REGULAMINU

 1. CHEF BOX – CHEF BOX Sp. z o.o. ul. Kościelnej drogi 7b/2 , 05-092

WARSZAWA NIP:5223164149 – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;

 1. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.
 1. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu CHEF BOX , mająca na celu złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Klient – Osoba fzyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu CHEF BOX

za pomocą Platformy Dietly.pl

 1. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi

usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem CHEF BOX ;

 1. Konto Klienta– spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering CHEF BOX w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering CHEF BOX , zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
 2. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 3. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
 1. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering CHEF BOX
 2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu CHEF BOX za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 3. Celem Programu jest promowanie Cateringu CHEF BOX
 4. Catering CHEF BOX nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu CHEF BOX zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres [e-mail cateringu]. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone     na    Koncie    Klienta     punkty    lojalnościowe     zostają bezpowrotnie skasowane.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu CHEF BOX i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy – zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej

transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.

 1. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom
 2. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu CHEF BOX

§ 3
TERMIN I MIEJSCE

 1. Catering jest uprawniony do:
  1. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  2. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  3. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na chefbox.p oraz [e-mailowo].
 3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

§ 3
ZASADY PROMOCJI

 1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfkacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu- central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 2. Przez zweryfkowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego

Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.

 1. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach

wynikających z niniejszego Regulaminu.

 1. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 2. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 3. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu CHEF BOX mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 4. Punkty lojalnościowe    naliczane    są    automatycznie    wyłącznie    w    przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 5. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  1. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,

 

 1. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
 2. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu CHEF BOX, przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;
 1. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
 2. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
 3. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile

Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto

 1. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu CHEF BOX przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
 2. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;
 1. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fzycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fzycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 1. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w11
  1. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.
 1. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.
 2. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.
 3. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 4. Punkty są zapisywane      i     każdorazowo      aktualizowane          o    faktycznie zaimplementowane punkty       w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 5. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfnalizowania Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w
 1. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w
 2. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.
 3. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty

elektronicznej info@chefbox.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” ”.

 1. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na

rzecz osób trzecich.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering CHEF BOX Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu https://chefbox.pl/regulamin/