Regulamin konkursu

,,Jakie jest Twoje ulubione letnie danie i dlaczego?’’

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma CHEF BOX SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Kościelna Droga 7B lok 2 05-092 Łomianki, Polska NIP: 5223164149
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez platformę Facebook ani Instagram. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie
 2. Konkurs trwa od 27.06.2024r od godz. 10:00 do dnia 04.07.2024r do godz. 23:59
 3. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu do dnia 5.07 do godz. 23:59
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie „Jakie jest Twoje ulubione letnie danie i dlaczego?”
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź zostanie wybrana przez organizatorów konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie za :

* pierwsze miejsce: 3 dni diety + torba termiczna
* drugie miejsce: 2 dni diety + torba termiczna
* trzecie miejsce: 1 dzień diety + torba termiczna

 1. Nagrodę można odebrać po ogłoszeniu wyników kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem mailowym info@chefbox.pl
 2. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, po tym czasie nagroda traci ważność.
 3. Wygrana za 1,2 oraz 3 miejsce może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie na terenie Polski w obszarze dostaw Organizatora które dostępne są na stronie internetowej https://chefbox.pl/
 4. Organizator ma prawo udostępnić i podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Facebook oraz Instagram dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@chefbox.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs – Jakie jest Twoje ulubione letnie danie i dlaczego?”
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest CHEF BOX SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Kościelna Droga 7B lok 2 05-092 Łomianki, Polska NIP: 5223164149.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane od czasu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz innych nagrodzonych osobach a także przechowywane do momentu aż uczestnik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ale nie wczesnej niż po zakończeniu zamowienia które jest nagrodą w konkursie, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u serwisu Facebook oraz Instagram

 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.